Programme Details

 • Cookie Return Time

  PPS (Sale): 30d 0h
  PPL (Lead): 30d 0h

 • Mobile Optimised

  No

Summary

Stel je verzekering samen, precies zoals jij het wilt. Jij kiest​

Links

FBTO NL Description

Let op! 

De FBTO zorgcampagne is sinds 2 december 2016 open!

 

Deze basis programmavoorwaarden zijn van toepassing op het Affiliate netwerk van Zanox. Onder Affiliates worden in deze programmavoorwaarden de Publishers van Zanox verstaan. Publishers tonen advertenties op hun website en genereren voor de verschillende labels van Achmea online sales en leads.  Per label kunnen aanvullende eisen worden naast deze basis programmavoorwaarden. Onder Achmea wordt Achmea en al haar labels verstaan.

 

Toelating tot Affiliate programma

 1. Achmea heeft een gesloten Affiliate programma. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze Affiliates en daarom dient elke nieuwe Affiliate een verzoek in te dienen voor deelname. Na de aanmelding zal er een screening door Achmea plaatsvinden om te analyseren of de aanvraag goedgekeurd wordt. De screening bevat alle onderdelen van de programmavoorwaarden. Achmea behoudt zich het recht voor Affiliates te weigeren.
 2. Bij leadcampagnes zijn zogenoemde gratis websites uitgesloten van deelname aan het Affiliate programma.
 3. Affiliates werkzaam in de volgende branches zijn niet toegestaan:
 • erotiek;
 • casual games;
 • goksites;
 • warsites;
 • crimisites;
 • .tk sites;
 • sites in strijd met de NL wetgeving (b.v. illegale downloadsites).

 

Algemeen

1. De Affiliate werkt vanuit eigen naam, voor eigen rekening en risico en draagt

zelf de verantwoordelijkheid voor door de Affiliate gepubliceerde of verzonden uitingen.

2. De Affiliate is niet gerechtigd Achmea te vertegenwoordigen. De Affiliate

mag zich niet voordoen als Achmea.

3. De Affiliate garandeert dat bij het verlenen van haar diensten geen malware, adware, software, spyware en virussen verspreidt.

4. De Affiliate krijgt door middel van deze programmavoorwaarden toestemming om uitsluitend via

het online kanaal sales en leads te werven.

5. Het is de Affiliate niet toegestaan om scripts te testen op de websites van

Achmea.

6. Achmea bepaalt of een Affiliate deel mag nemen aan het programma. Achmea kan op ieder moment

de deelname van een Affiliate aan het programma beëindigen.

 

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. De Affiliate verplicht zich om alle gegevens en informatie betreffende of

samenhangende met de klanten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van

Achmea, die haar in het kader van de

Affiliate-werkzaamheden ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen,

geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn

verstrekt.

2. Het is de Affiliate niet toegestaan om eventuele klantgegevens van Achmea

voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken. De klantgegevens komen

exclusief toe aan Achmea.

 

Wetgeving en gedragscodes

1. De Affiliate neemt de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de

Telecommunicatiewet, met name hoofdstuk 11, en overige relevante wet- en

regelgeving in acht.

2. Indien de werkzaamheden van de Affiliate kwalificeren als bemiddelen en/of

adviseren, garandeert de Affiliate dat zij voldoet aan de verplichtingen op grond van

de Wet op het financieel toezicht, waaronder maar niet beperkt tot het in bezit zijn

van de benodigde vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM’).

3. De Affiliate houdt zich aan de Nederlandse Reclame Code en de toepasselijke DDMA

(Dutch Dialogue Marketing Association) codes, waaronder de Code Reclame via

Email, ongeacht of de Affiliate lid is van de DDMA.

 

Onderzoeken door of namens toezichthouders

1. De Affiliate zal Achmea onverwijld op de hoogte stellen van enig onderzoek

door een toezichthouder waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de AFM, De

Nederlandsche Bank (‘DNB’) of de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) dat (mede)

betrekking heeft op de werkzaamheden van de Affiliate voor Achmea, tenzij

de wet haar dit verbiedt.

2. De Affiliate zal volledige medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken die door

of namens een toezichthouder waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de AFM,

DNB of de ACM worden uitgevoerd en zal daarbij eventuele aanwijzingen van

Achmea opvolgen.

 

Materiaal/Content

1. De Affiliate mag alleen gebruikmaken van de door Achmea aangeleverde en goedgekeurde uitingen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Op de website van de Affiliate dient alle informatie van Achmea gelijk te zijn aan de betreffende website van het label van Achmea.

3. Content moet overeenkomen met de inhoud van de campagnes die Achmea op dat moment voert.

4. Acties vanuit Achmea, die niet zijn bedoeld voor het Affiliate kanaal, mogen

niet door de Affiliate(s) worden gepromoot.

5. Acties voor het Affiliate kanaal worden enkel via de partnermail, nieuwsbrief of door de account manager van Achmea gecommuniceerd naar de aangesloten Affiliates.

6. Achmea kan tussentijds besluiten dat een uiting per direct niet meer

gebruikt mag worden. De Affiliate zal deze uiting per direct verwijderen van de eigen

website en uit overige online kanalen (van de Affiliate).

7. Alle uitingen worden vooraf bij  Achmea via de e-mail approval tool van zanox ter goedkeuring voorgelegd. Bij de aanvraag om goedkeuring van de uiting wordt vermeld:  de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline. Voor elke herhaalde uiting dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer niet aan de hiervoor in punt 7 genoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft Achmea de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales en leads af te keuren en dus niet te vergoeden.

8. Deeplinken is niet toegestaan. Eventuele gewenste (deeplink)landinsgpagina’s

kunnen worden opgevraagd bij Zanox en zullen dan beschikbaar worden gesteld in

het systeem.

9. Het gebruik van ijkgegevens door de Affiliate is toegestaan als deze juist zijn en minimaal wekelijks door de Affiliate worden gecontroleerd en gelogd (datum + premie-uitkomst). Deze controle is de verantwoordelijkheid van de Affiliate. Op verzoek moeten deze gegevens kunnen worden overlegd aan Achmea.  

10. De Affiliate dient bij het gebruik van de premie van Achmea op haar website te vermelden

dat mocht de premie op de website afwijken van de premie van Achmea, de premie van Achmea altijd leidend is.

 

 

Emailmarketing

1. Alleen emailadressen die de Affiliate zelfstandig heeft verkregen van de houder van een e-mailadres door middel van opt-in mogen worden gebruikt.

2.Iedere Affiliate dient volledig te voldoen aan de Zanox Gedragscode Email Publishers. Indien dit niet het geval is zal de relatie met de Affiliate worden beëindigd.

3. De naam Achmea mag niet gebruikt worden in de afzender bij e-mails. Voor iedere uiting

geldt dat duidelijk moet zijn dat de Affiliate de afzender is.

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
 •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Keuring/ ontdubbeling

1.De keuring door Achmea vindt plaats na een door Achmea

geaccepteerde aanvraag van een nieuwe verzekering, waarbij de wettelijke

bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

2. Achmea ontdubbelt met affiliate netwerken en de affiliates waarmee Achmea rechtstreeks samenwerkt. De ‘laatste klik’ontvangt de vergoeding.

3. Achmea kan de  goedgekeurde leads vergoedingen altijd nog

terugvorderen, mits hiervoor aantoonbare aanleiding is.

4. Veranderingen aan een lopende verzekering worden niet gezien als een nieuwe

verzekering en dus afgekeurd. Cross-sell wordt vergoed, up-sell niet.

5. De cookietijd bedraagt 30 dagen.

6. Alleen leads die tot stand zijn gekomen  in overeenstemming  met deze programmavoorwaarden,

komen in aanmerking voor vergoeding. Op ieder verzoek van Achmea zal

een Affiliate aantonen waar de leads vandaan komen.

 

GPT/kortingen

1. Cashback (mailings), spaarprogramma’s en overige incentivized traffic is niet

toegestaan, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming van Achmea is gevraagd

en verkregen.

2. Cashback in virtueel geld is in overleg bespreekbaar.

3. Het is niet toegestaan kortingen op te nemen als deze niet worden aangeboden.

 

 

Search Engine Advertising & Social media

1. Keywordbuying waarbij rechtstreeks wordt doorgelinkt naar Achmea is niet

toegestaan. Een bezoeker moet altijd eerst terecht komen op een Affiliate site en gaat niet

rechtstreeks naar Achmea.

2. Het is niet toegestaan (in zoekmachines) in te kopen op merknaam, combinaties misspellingen en

of varianten hiervan.

3. Het zoekwoord ‘Achmea’ en de namen van labels en misspellingen daarvan dienen te worden

toegevoegd aan de uitsluitingszoekwoorden. Leads  en sales welke op deze manier van

adverteren worden behaald zullen worden afgekeurd.

4. Het gebruik van de merknamen van Achmea,  of

misspellingen daarvan is niet toegestaan in zowel domeinnamen als keywords. Leads

en sales welke op deze manier van adverteren worden behaald zullen worden

afgekeurd.

5. Het creëren van promotiemateriaal op social media (waaronder maar niet beperkt tot

Facebook, Linkedin, Twitter) waarbij direct wordt doorgelinkt naar (de website van)

Achmea is niet toegestaan. Linken vanaf social media naar de Affiliate

website is wel toegestaan.

6. Het is niet toegestaan om bezoekers van een website in te kopen via Admarket/Marktplaats, Facebook ads en Twitter ads.

 

Overtreding programmavoorwaarden

Bij overtreden van de programmavoorwaarden heeft Achmea het recht de gerealiseerde sales af te keuren en de Affiliate uit het Affiliate programma te verwijderen.